donderdag 10 februari 2011

TRANSPARENT, LIQUID CELL PHONEA concept cell phone with a liquid battery type, transparent AMOLED, and Aqua GUI. Designed by Ku Bon-Seop.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten